• prezent-dla-mamy-kubki-barowe-mamsam-42zl-38zl
 • 9_kregow_kubek_zloty-555x600
 • bus_kubek_czarny-555x600
 • kawiat_kubek_czarny-555x600
 • klepsydra_kubek_zloty-555x600
 • kostka_gitarowa_kubek_czarny-555x600
 • kot_z_garbem_kubek_czarny-555x600
 • krakow_kubek_czarny-555x600
 • krakow_kubek_zloty-555x600
 • kubki_deskorolka_zlota-555x600
 • lewy_kubek_czarny-555x600
 • milosc_kubek_czerwony-555x600
 • Mozcau_kubek_zloty_czarny-555x600
 • paradiso_kubek_zloty-555x600
 • pelikan_kubek_zielony-555x600
 • polska_kubek_czarny-555x600
 • radio_kubek_czarny-555x600
 • robot_alpha_kubek_niebieski-555x600
 • rybka_kubek_pomaranczowy-555x600
 • seks_kubek_czerwony-555x600
 • serio_kubek_czarny-555x600
 • sex_kubek_zloty-555x600
 • sila_kubek_zloty-555x600
 • sol_kubek_zloty-555x600
 • prezent-dla-mamy-kubki-barowe-mamsam-42zl-38zl
 • 9_kregow_kubek_zloty-555x600
 • bus_kubek_czarny-555x600
 • kawiat_kubek_czarny-555x600
 • klepsydra_kubek_zloty-555x600
 • kostka_gitarowa_kubek_czarny-555x600
 • kot_z_garbem_kubek_czarny-555x600
 • krakow_kubek_czarny-555x600
 • krakow_kubek_zloty-555x600
 • kubki_deskorolka_zlota-555x600
 • lewy_kubek_czarny-555x600
 • milosc_kubek_czerwony-555x600
 • Mozcau_kubek_zloty_czarny-555x600
 • paradiso_kubek_zloty-555x600
 • pelikan_kubek_zielony-555x600
 • polska_kubek_czarny-555x600
 • radio_kubek_czarny-555x600
 • robot_alpha_kubek_niebieski-555x600
 • rybka_kubek_pomaranczowy-555x600
 • seks_kubek_czerwony-555x600
 • serio_kubek_czarny-555x600
 • sex_kubek_zloty-555x600
 • sila_kubek_zloty-555x600
 • sol_kubek_zloty-555x600

Kubek w stylu PRL / Mug in PRL style

Dostawa: 3 dni

Mamsam

49.00 PLN

Kubki MAMSAM koja­rzą się przede wszyst­kim z este­tyką PRL-u, choć inspi­ro­wane były także nie­miec­kim desi­gnem z lat 60. Pierw­sze wzory bez­po­śred­nio nawią­zy­wały do pol­skiej gra­fiki użyt­ko­wej z lat 70., z cza­sem jed­nak projektanci zaczęli trak­to­wać je także jako nośnik komen­ta­rzy do współ­cze­sno­ści i odnosić się do bie­żą­cych wyda­rzeń czy tek­stów kultury.

Kubki MAMSAM to przede wszyst­kim dobry pol­ski design, a także gale­ria prezen­tu­jąca prace wyróż­nia­ją­cych się pol­skich grafików i projektantów.

Powstają w limi­to­wa­nych seriach, nieprze­kra­cza­ją­cych 100 sztuk (naj­czę­ściej jest ich 30 w jed­nym wzo­rze). Każda seria to nie­po­wta­rzalna kolek­cja logotypów, które nie są już więcej produkowane, kiedy zostaną wyprzedane!


Dostępnych jest wiele wzorów i kolorów. Kubki na zdjęciach są
przykładowymi, każdy jest wyjątkowy, prosimy więc o kontakt telefoniczny
lub mailowy w celu otrzymania informacji na temat dostępnych wzorów.MAMSAM mugs are associated primarily with the aesthetics of the PRL, although they were also inspired by the German design from the 1960s. The first models directly referred to the Polish graphic art from the 70s, with time, however, designers began to treat them as a carrier of comments to the present and relate to current events or cultural texts.

MAMSAM mugs are primarily a good Polish design, as well as a gallery presenting the works of outstanding Polish graphic designers and designers.

They are created in limited series, not exceeding 100 items (most often there are 30 in one pattern). Each series is a unique collection of logos that are no longer produced when they are sold out!


There are many designs and colors available. The cups in the pictures are
exemplary, each is unique, so please contact us by phone
or e-mail in order to receive information about available designs.