• prezent-dla-mamy-kubki-barowe-mamsam-42zl-38zl
 • 9_kregow_kubek_zloty-555x600
 • bus_kubek_czarny-555x600
 • kawiat_kubek_czarny-555x600
 • klepsydra_kubek_zloty-555x600
 • kostka_gitarowa_kubek_czarny-555x600
 • kot_z_garbem_kubek_czarny-555x600
 • krakow_kubek_czarny-555x600
 • krakow_kubek_zloty-555x600
 • kubki_deskorolka_zlota-555x600
 • lewy_kubek_czarny-555x600
 • milosc_kubek_czerwony-555x600
 • Mozcau_kubek_zloty_czarny-555x600
 • paradiso_kubek_zloty-555x600
 • pelikan_kubek_zielony-555x600
 • polska_kubek_czarny-555x600
 • radio_kubek_czarny-555x600
 • robot_alpha_kubek_niebieski-555x600
 • rybka_kubek_pomaranczowy-555x600
 • seks_kubek_czerwony-555x600
 • serio_kubek_czarny-555x600
 • sex_kubek_zloty-555x600
 • sila_kubek_zloty-555x600
 • sol_kubek_zloty-555x600
 • prezent-dla-mamy-kubki-barowe-mamsam-42zl-38zl
 • 9_kregow_kubek_zloty-555x600
 • bus_kubek_czarny-555x600
 • kawiat_kubek_czarny-555x600
 • klepsydra_kubek_zloty-555x600
 • kostka_gitarowa_kubek_czarny-555x600
 • kot_z_garbem_kubek_czarny-555x600
 • krakow_kubek_czarny-555x600
 • krakow_kubek_zloty-555x600
 • kubki_deskorolka_zlota-555x600
 • lewy_kubek_czarny-555x600
 • milosc_kubek_czerwony-555x600
 • Mozcau_kubek_zloty_czarny-555x600
 • paradiso_kubek_zloty-555x600
 • pelikan_kubek_zielony-555x600
 • polska_kubek_czarny-555x600
 • radio_kubek_czarny-555x600
 • robot_alpha_kubek_niebieski-555x600
 • rybka_kubek_pomaranczowy-555x600
 • seks_kubek_czerwony-555x600
 • serio_kubek_czarny-555x600
 • sex_kubek_zloty-555x600
 • sila_kubek_zloty-555x600
 • sol_kubek_zloty-555x600

Kubek w stylu PRL

Dostawa: 3 dni

Mamsam

49.00 PLN

Kubki MAMSAM koja­rzą się przede wszyst­kim z este­tyką PRL-u, choć inspi­ro­wane były także nie­miec­kim desi­gnem z lat 60. Pierw­sze wzory bez­po­śred­nio nawią­zy­wały do pol­skiej gra­fiki użyt­ko­wej z lat 70., z cza­sem jed­nak projektanci zaczęli trak­to­wać je także jako nośnik komen­ta­rzy do współ­cze­sno­ści i odnosić się do bie­żą­cych wyda­rzeń czy tek­stów kultury.

Kubki MAMSAM to przede wszyst­kim dobry pol­ski design, a także gale­ria prezen­tu­jąca prace wyróż­nia­ją­cych się pol­skich grafików i projektantów.

Powstają w limi­to­wa­nych seriach, nieprze­kra­cza­ją­cych 100 sztuk (naj­czę­ściej jest ich 30 w jed­nym wzo­rze). Każda seria to nie­po­wta­rzalna kolek­cja logotypów, które nie są już więcej produkowane, kiedy zostaną wyprzedane!